Количка

Свържи се с нас: 0888 71 93 11

Безплатна доставка за поръчки над 50 лв.

Общи условия

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Бихме искали да ви информираме, че Ние от daprint.bg, обработваме Вашите лични данни на следните основания:

 1. Въз основа на договор – когато Вие поръчате някои от нашите продукти;
 2. Въз основа на закон – когато нормативните актове ни задължават;
 3. Въз основа на Вашето изрично съгласие – във всички останали случаи.

Тук по-долу, Вие нашите клиенти, партньори и посетители на сайта ни, ще намерите информация относно извършваното от нас обработване на Ваши лични данни в зависимост от основанието, на което ги обработваме.

I. КОГАТО ВИЕ ПОРЪЧВАТЕ НЯКОИ ОТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Ние обработваме Вашите лични данни, за да изпълняваме нашите задължения към Вас въз основа на сключения между нас договор, както и за да можем да се ползваме от нашите права по договора.


Цели, за които обработваме тези лични данни, са следните:

 • Установяване на Вашата самоличност;
 • Управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги;
 • Изготвяна на предложение за сключване на договор, включително по електронен път;
 • Изготвяне  и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които Ви предоставяме;
 • Цялостно обслужване, свързано с нашите продукти;
 • Уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които Ви предоставяме;
 • Изготвяне на потребителски профил и поддържане на клиентската история;
 • Запазване на кореспонденция във връзка с направени поръчка, обработка на заявки, докладване на рекламации, проблеми и др.

На това основание обработваме следните данни:

 • Лични данни за контакт с Вас – адрес за контакт, телефонен номер и имейл;
 • Данни за Вашата идентификация – трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;
 • Данни за Вашите поръчки чрез потребителския Ви профил;
 • Електронна поща, писма, информация за заявките Ви за отстраняване на рекламации, проблеми, жалби, молби, оплаквания и всяка друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • Всяка друга информация, която е необходима за да Ви предоставим конкретната услуга и без която услугата не би могла да бъде предоставена;
 • Клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден за идентификация на потребители;
 • Други лични данни, предоставени от Вас или от трето лице при сключване или по време на действие на договор с нас и по-конкретно: трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на пълномощник, данни посочени в документ за упълномощаване; данни за профил в социални мрежи, данни за контакт, лице за контакт; потребителско име, парола (при регистрация в интернет страницата ни или друга подобна услуга);

Без обработката на посочените Ваши лични данни ние не бихме могли да сключим договора с Вас нито пък да го изпълняваме.


Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

Ние предоставяме Вашите лични данни на трети лица, за да предложим качествено и комплексно обслужване и за да изпълним задълженията ни по сключения с Вас договор.

Ние не предоставяме Вашите лични данни на трети лица, преди да се уверим, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Лични данни предоставяме на следните категории получатели (администратори на лични данни):

 • пощенски оператори и куриери, с оглед изпращане на продукти и документация;
 • лица, наети на трудов или граждански договор, подпомагащи процесите по продажба, логистика, доставка и др.;
 • банки за обслужване на плащанията;
 • лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходими за дейността на дружеството
 • лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.
 • доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги;
 • доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания;
 • застрахователни компании;
 • доставчици на ИТ услуги;
 • други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.

Данните, събрани на това основание изтриваме 5 години след изпълнение на договорните ни задължения към Вас.  Срокът е съобразно предвидения законов 5-годишния давностен срок за възможните претенции, произтичащи от сключения договор.

II. КОГАТО ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШИ ЗАКОНОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 Възможно е в закона да е предвидено задължение за нас да обработваме Вашите лични данни. В тези случаи ние сме длъжни да извършим обработката, като например:

 • задължения по Закона за мерките срещу изпиране на пари;
 • изпълнение на задължения във връзка с продажбата от разстояние, продажбата извън търговския обект, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на законосъобразно счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството нормативни актове;
 • удостоверяване на възраст при пазаруване онлайн.

Ние изтриваме Вашите данните, събрани съгласно предвидено задължение в закона, след като задължението за събиране и съхранение бъде изпълнено или отпадне.

Предоставяне на Вашите данни на трети лица:

III. КОГАТО ИМАМЕ ВАШЕТО ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ

Когато по закон за нас е предвидено задължение, е възможно да предоставим лични данни на компетентния държавен орган, физическо или юридическо лице.

Ние обработваме Вашите лични данни на това основание само след изрично, недвусмислено и доброволно съгласие от твоя страна. Няма да предвиждаме каквито и да е неблагоприятни последици за Вас, ако откажеш обработването на личните данни.

Ако ни дадете съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:

 • изготвяме подходящи за Вас предложения за продукти/услуги;
 • изготвяне за Вас предложения за продукти/услуги от партньори на компанията, като обработваме твои основни лични данни.

Оттегляне на съгласието

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Ако оттеглиш съгласието си за обработване на лични данни, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за определените по-горе цели.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо да се свържеш с нас на посочените контакти.

На основание даденото от Вас съгласие обработваме Вашия имейл и друга информация, за която изрично сте се съгласили.

Данните, събрани на това основание, изтриваме при искане от Ваша страна или 2 години след първоначалното им събиране.

Анонимизация и псевдонимизация

Ние обработваме данни за статически цели. Това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифициране, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

Защита на Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на дружеството и нашите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, както и най-добрите практики от международни стандарти.

Дружеството е приело правила за предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността.

С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и други.

Работим с единствено с обработващи лични данни, които осигуряват еквивалентни стандарти за сигурност.

Лични данни, които сме получили от трети лица

В някои случаи се налага да обработваме Ваши лични данни, които не са ни предоставени от Вас или пък не са събрани от нас, а сме получили от трети лица. Това са следните данни:

 • Данни от социални мрежи като Фейсбук – данни за потребителския профил
 • Данни от наши Партньори – в изпълнение на договорни задължения или сред изрично съгласие
 • Данни от наши Потребители – предоставяне на данни за страни по договор, препоръки и др.

Права на Потребителите

Като потребители можете да упражните своите права чрез нашия сайт или на горепосочените данни за контакт с нас.

Вие притежавате всички права за защита на личните данни съгласно българското законодателство и правото на Европейския съюз. Всеки Потребител има право на:

 • Информираност (във връзка с обработването на личните данни от администратора);
 • Достъп до собствените си лични данни;
 • Коригиране (ако данните са неточни);
 • Изтриване на личните данни (право „да бъдеш забравен“);
 • Ограничаване на обработването от страна на администратора или обработващия лични данни;
 • Преносимост на личните данни между отделните администратори;
 • Възражение спрямо обработването на негови лични данни;
 • Да не бъдеш обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия теб или по подобен начин те засяга в значителна степен;
 • Право на защита по съдебен или административен ред, в случай, че правата ти са били нарушени.
 • Можеш да поискаш изтриване на своите данни, ако:
 • Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Оттеглиш своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Възразиш срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение, установено от закона;
 • Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
 • Можеш да ограничиш обработването на лични данни от наша страна, когато:
 • Оспориш точността на личните данни;
 • Обработването е неправомерно, но не желаеш личните данни да бъдат изтрити, а изискваш вместо това ограничаване на използването им;
 • Ние не се нуждаем повече от личните данни за целите на обработването, но ти ги изискваш за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • възразяваш срещу обработването в очакване на проверка дали нашите законни основание за обработка имат преимущество пред интересите ти.

Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които се отнасят за Вас и които сте ни предоставили, в електронен формат и да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша страна, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

Право на възражение

Имате право да възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни. Ние ще прекратим обработването, освен ако не докажем, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите Ви като субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг обработването ще се прекрати незабавно.

Поддържане на регистър

Ние поддържаме регистър на дейностите по обработване, за които отговаряме. Този регистър съдържа цялата по-долу посочена информация:

 • името и координатите за връзка с нас;
 • описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни, които обработваме;
 • категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити лични данни, включително получателите в трети държави или международни организации;
 • когато е възможно, предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;
 • когато е възможно, общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

Право на жалба до надзорния орган по защита на личните данни в България

Можеш да подадеш жалба срещу незаконосъобразно обработване на личните ти данни до Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, телефон 02 915 3 518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg  или до компетентния съд.

Политика за използване на бисквитките от сайта daprint.bg

Ние използваме „бизквитки“, за да адаптираме информацията и предлаганите услуги към интересите Ви, и по този начин да Ви предоставим по-добро преживяване при всяко Ваше посещение на нашия уеб сайт. Бисквитките са свързани единствено с анонимен потребител и неговия компютър; те не предоставят препратки, които позволяват злоупотреба с личните Ви данни. Бисквитките се използват само за целите на статистиката, която помага за оптимизиране опита на потребителя на уеб сайта. Вие можете да конфигурирате браузъра си така, че да извести и отхвърли инсталацията на използваните от нас бисквитки, както е посочено по-долу, без това да попречи на достъпа Ви до съдържанието. Въпреки това, имайте предвид, че уеб сайтът може да започне да работи по-бавно.

Видове „бисквитки“. В зависимост от тяхното постоянство, бисквитките могат да се разделят на сесийни или постоянни, като сесийните бисквитки престават да важат със затваряне на браузъра от потребителя, докато постоянните бисквитки престават да важат, когато са изпълнили целта, за която са направени (например Вие да останете идентифициран на уеб сайта) или когато се изтрият ръчно. Освен това, в зависимост от тяхната цел, бисквитките могат да се класифицират, както следва: строго необходими (технически) бисквитки: те са съществени за правилното функциониране на сайта; обикновено се генерират, когато Вие влезете и се използват, за да Ви идентифицират на уеб сайта с цел да продължат да Ви разпознават като потребител – ако излезете от сайта, браузъра или устройството и се върнете по друго време в уеб сайта, ще продължат да Ви разпознават, като по този начин улесняват сърфирането Ви в Интернет, без да е необходимо отново да се идентифицирате; също така тези бисквитки проверят дали потребителят има право на достъп до определени услуги или зони на уеб сайта; бисквитки за ефективност: те се използват за подобряване на опита Ви със сърфирането в Интернет и за оптимизиране на дейностите на уеб сайта, като съхраняване на конфигурациите на услугата; бисквитки за реклама: те събират информация от рекламите, показвани на Вас на уеб сайта, като от своя страна те могат да бъдат два вида: анонимни: събират само информация за рекламното пространство на уеб сайта, независимо от влизането Ви като потребител в него, т.е. без изрично да Ви идентифицира като потребител; и клиентски: събират лична информация за Вас като потребител на уеб сайта чрез трета страна дружество за персонализиране на такива рекламни пространства; бисквитки за географско местоположение: тези бисквитки се използват, за да потвърдят в коя държава или регион се намирате Вие като потребител при достъпа до услуга от уеб сайта, за да предоставят съдържание и услуги, подходящи за местоположението Ви; бисквитки за анализ: събират информация за сърфирането на потребителя в уеб сайта, обикновено анонимно, но понякога и за разпознаването Ви като потребител еднозначно и недвусмислено, за да се получи информация от кои услуги, предоставяни от уеб сайта, се интересувате като потребител.

Деактивиране на бисквитките. Ако желаете можете да спрете приемането на бисквитките на браузъра или да спрете приемането на бисквитки от конкретна услуга. Всички съвременни браузъри Ви позволяват да променяте настройките на бисквитките. Тези настройки обикновено се намират в меню „Опции“ или „Предпочитания“ на Вашия браузър. Вие можете да деактивирате използването на бисквитките на този уеб сайт по всяко време през:

•           За Internet Explorer: Инструменти -> Опции за Интернет -> Поверителност -> Настройки

За допълнителна информация, можете да се консултирате с поддръжка от Microsoft или помощ от навигацията.

•           За Chrome: Настройки -> Показване на разширените настройки -> Поверителност -> Настройки на съдържанието.

За допълнителна информация, можете да се консултирате с поддръжката от Google и помощ от навигацията.

•           За Firefox: Инструменти -> Опции -> Поверителност -> История -> Лични настройки

За допълнителна информация, можете да се консултирате с поддръжка от Mozilla или помощ от навигацията.

•           За Safari: Предпочитания -> Сигурност.

Ако деактивирате използването на бисквитки на този уеб сайт, има вероятност повече да нямате достъп до определени зони от сайта или работата Ви по време на сърфиране да бъде значително засегната.

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

daprint.bg запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. daprint.bg не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.

Безплатна доставка

за поръчка над 50 лв.

Лесно връщане и замяна

до 30 дни след покупка

Гарантирано качество

за дълга употреба

100% защитено плащане

PayPal / MasterCard / Visa